Помоћ у кући

Услуга помоћ у кући припада дневним услугама у заједници којом се старијим лицима пружа подршка у задовољавању свакодневних животних потреба како би се унапредио или одржао квалитет живота у старијем животном добу, подржао боравак корисника у породици и непосредном окружењу и превенирао одлазак у институцију.

Активности услуге помоћ у кући усмерене су ка одржању и унапређењу квалитета живота корисника чијом се реализацијом обезбеђује одговарајућа нега и помоћ у следећим областима подршке:

1. Помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, помоћ при храњењу;

2. Помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;

3. Помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева;

4. Помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба, укључујући: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контаката и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл.;

5. Посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге;

6. Нававку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;

Услуга помоћ у кући обезбеђује се следећом динамиком: - Корисницима бесплатне услуге до 4 сата недељно; - Корисницима са учешћем до 8 сати недељно; - Корисницима који плаћају услугу у целости до 10 сати недељно.

О праву на коришћење услуге и учешћу корисника и сродника у цени услуге одлучује Центар за социјални рад Краљево коме корисник или сродник подноси захтев за коришћење услуге. Центар локалних услуга града Краљева на основу решења о признавању права организује пружање услуга, врши избор неговатељица у складу са потребама корисника, врши праћење и евидентирање пружених услуга.