Породични сарадник

Услуга породични сарадник представља услугу интензивне подршке породици уређена Одлуком о социјалној заштити града Краљева у одељку 4. Услуге за очување и унапређење живота породице.

Услуга се пружа као саветодавно-терапијска и социјално-едукативна услуга породицама којима је потребна подршка у превазилажењу криза у функционисању, а које пружаоцу услуге упућује Центар за социјални рад Краљево. За ову услугу није предвиђено учешће у цени услуге.

Услугу пружају 3 породична сарадника (2 психолога и 1 специјални педагог) претежно теренским радом, тј. посетама породицама, али и кроз активности практичне подршке, посредовања у остваривању права и услуга у заједници и непосредне и писане кореспонденције са установама и другим актерима од значаја у заједници. Услуга се пружа у одређеном временском року применом свеобухватног интервенисања у различитим областима индивидуалног, породичног и социјалног функционисања породица, а у складу са савременим тековинама стручног рада у заједници заснованог на мултисекторском и интегралном моделу.