Дневни центар за старе

Основни циљ услуге Днeвног цeнтра за старe јe унапређење квалитeта живота старих особа у локалној заједници, обeзбeђивањeм интегрисане социјалне и здравствене подршкe и пружањeм могућности за задовољавањe животних потрeба у локалној средини и непосредном породичном окружењу.

Услуга је бесплатна и намењена је старим лицима са територије Краљева ради следећих циљева:

1. Останак старих у најмање рестриктивном - породичном окружњу и смањење ризика од институционализације;

2. Конструктивно и структурирано провођење слободног времена одраслих и старих у локалној заједници;

3. Очување постојећих капацитета за рад и самостално функционисање старих лица;

4. Ублажавање тешкоћа које настају као последица старења, већа приступачност социјалних и здравствених услуга рањивој групацији грађана/ки, растерећење породице као стожера бриге о старима;

5. Подстицање проактивности, социјализације, стварање услова за интеграцију и партиципацијеу старијих лица у заједници, и промовисање унутар и међугенерацијске солидарности код старих особа;

6. Сензибилизација јавности за потребе старих лица, подстицање толеранције и умрежавања са актерима који делују у питањима од значаја за живот старих лица у локалној заједници;

7. Промовисање и операционализација јавних политика активног старења, као и делање спрам унапређеног разумевања потреба старијег дела популације у контексту демографског старења нације и неповољног односа радно способног и радно неспособног становништва, а у складу са реформским и актуелним социо-политичким контектстом Владе РС и ресорног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

Циљна група: одрасле и старе особе у локалној заједници (приоритетно у ризику од институционалног збрињавања, без адекватне породичне и социјалне подршке).

Активности у Днeвном цeнтру за старe реализују се кроз две групације програмских активности:

- Клуб за старе на Берановцу, Првомајска бб (радно време: 08-16 часова),

- Гeронтолошка амбуланта при Удружењу пензионера у улици Хероја Маричића (радно време: 6.30-14.30 часова).