Лични пратилац

Сврха ангажовања личног пратиоца детета је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, с све у циљу успостављања што већег нивоа самосталности код детета.

Услугу могу користити деца са инвалидитетом, односно сметњама у развоју која:

- Имају пребивалиште односно боравиште на подручју града Краљева, као и деца са територија других градова и оштина са којима је закључен међуопштински споразум о пружају услуге;

- Имају потребу за подршком у задовољавању основних потреба свакодневног живота у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, што укључује:

1) помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), припрему књига и опреме за вртић односно школу;

2) помоћ у заједници, што укључује:

- помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.),

- помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица или коришћење других помагала и сл.),

- одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке.

Захтев за коришћење услуге личног пратиоца подноси законски заступник, односно старатељ детета Центру за социјални рад Краљево као стварно и месно надлежном органу за спровођење поступка за признавање права на коришћење услуге и учешћу у трошковима цене услуге. Центар локалних услуга града Краљева пружа услугу на основу решења о признавању права на коришћење услуге личног пратиоца које Центар за социјални рад прослеђује по службеној дужности пружаоцу услуге.